Nhiệm vụ Đế long hành lần 4 (Võ Đang - Bạch Đạo)

Nối tiếp hướng dẫn nhiệm vụ Đế Long Hành lần 4 của Ma Giáo - Hắc Đạo, Phi Ưng Đường xin tổng hợp các nhiệm vụ cùng phần thưởng và đặc biệt là vị trí của các thế lực ngoại đạo cần tiêu diệt tại khu vực Bạch Đạo.

Nhiệm vụ Đế Long hành lần 4 - Võ Đang

Tên nhiệm vụ
Vị trí nhận nhiệm vụ
Phần thưởng
Võ lâm công địch
Thượng Hoà Thôn - Tế Nam
6182 điểm kinh nghiệm
9000 lượng
Cửu Long Ngọc Bích
Thượng Hoà Thôn - Tế Nam
6182 điểm kinh nghiệm
9000 lượng
Bàn căn thác tiết
Thượng Hoà Thôn - Tế Nam
2 huyết tinh
100 danh tiếng
500 điểm môn phái

Chú ý: Các nhiệm vụ cần thực hiện theo thứ tự.

Các NPC nhận nhiệm vụ và các thế lực ngoại đạo cần tiêu diệt:

Thanh Vân Tử

Thượng Hòa Thôn cảnh vệ đội trưởng Nhạc Chính

Lý Thanh

Diệp Tiểu Thiện

Thượng cấp Huyết Xích tổ viên

Huyết Xích tổ viên Khổng Tất Cơ

Huyết xích cuồng phong đoàn chủ Xích Khiêm