Gợi ý 1 vài địa điểm train lên nhanh level cho Ma Giáo trong 9Dragons Cửu Long Tranh Bá

Sau đây là 1 vài gợi ý về các địa điểm train thích hợp cho newbie ở Viêm Ma Sơn và Thạch Gia Trang. Mục tiêu là tăng nhanh level và kiếm một số đồ thích hợp.

Viêm Ma Sơn

Chú thích:
1. Vong ngã chi cảnh 1-4; quái: nhện; khô lâu.
2. Vong ngã chi cảnh 5-10; quái: nọa xà; rắn; giảo xà
3. Vong ngã chi cảnh 11-12; quái: huyết khô lâu; bách độc huyết khô lâu
4. Ngưng thần nhập khí huyệt 1-2; quái: Sơ độ Thiết kích lang; Trung Định Thiết Kích Lang
5. Ngưng thần nhập khí huyệt 2-5; quái: tiểu lân độc xà; độc xà; đại lân độc xà
6. Ngưng thần nhập khí huyệt 5-12; quái: thiết giáp ma khô lâu.
7: Ngưng thần nhập khí huyệt 11- Ngọc Đỗng song xuy 3: Quái: Huyết Giác Long Nha Lang; Hung dữ và Quảng Phúc.

Thạch Gia Trang

Chú thích:
1. Ngọc đỗng song xuy 1-7; quái: nhện vằn vỏ mỏng; nhện vằn; nhện vằn cỏ cứng
2. Ngọc đỗng song xuy 7-chu thiên hỏa phù 2; quái: gấu con yếu đuối; gấu con; gấu con khỏe mạnh; gấu
3. Chu thiên hỏa phù 2-5; quái: đại tiểu song đầu; cự linh thú. Khuyến khích đánh "đại tiểu song đầu" (chỉ là đại tiểu song đầu thôi; đừng đánh mấy con thiết giáp) mấy con này nhanh chết exp cao; nó đánh lại yếu. Trên map có 3 vùng số 3; 3 nơi đó đều có "đại tiểu song đầu"
4. Chu thiên hỏa phù 5-10; quái: siêu cự linh thú; exp nhiều; nhanh chết; đồng thời có thể kiếm tử vong lệnh
5. Chu thiên hỏa phù 10-11; quái: Huyết Liêm Tăng
6. Chu thiên hỏa phù 12-dương quang nhị hiện 3; quái: Quái hồn điểm thương cuồng nhân.
7. Dương quang nhị hiện 3-6; quái: Bạch vô thường. Đánh kiếm tvl màu đỏ luôn.
8. Dương quang nhị hiện 6-8; quái: Nhân đầu phủ Lý Nguyên Ngao
9. Dương quang nhị hiện 5-9; Sơn trung hoa Bùi Tú Huyên
10. Dương quang nhị hiện 10-12; quái: kẻ cướp mộ cầm đầu.

Chúc các bằng hữu train hiệu quả.
(Sưu tầm)