Hệ thống nhiệm vụ trong 9D Cửu Long Tranh Bá

Giang Hồ Phong Vân Lục là những nhiệm vụ của Cửu Long Tranh Bá. Bằng hữu có thể thực thi nhiệm vụ hiển thị bằng dấu [!],[?] trên bản đồ. Giang Hồ Phong Vân Lục bao gồm Đế Long Hành, Võ Lâm Hành, Hiệp Khách Hành và Võ Lâm Tiểu Sự.

Hệ thống nhiệm vụ 9D

Đế Long Hành

Đế Long Hành là những nhiệm vụ dành cho những ai tâm đến biến động trên giang hồ.

Võ Lâm Hành

Võ Lâm Hành là những nhiệm vụ mang tính lãng mạn của võ lâm.

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành là những câu chuyện hành hiệp của các hiệp khách.

Võ Lâm Tiểu Sự

Bằng hữu có thể tham gia võ lâm tiểu sự để trắc nghiệm bản thân hoặc để biết thêm những việc lớn nhỏ trong võ lâm.
(Sưu tầm)