Hướng dẫn nhiệm vụ Cái Bang - 9Dragons Cửu Long Trang Bá

Danh sách và hướng dẫn cách làm, nhận, hoàn thành nhiệm Cái Bang trong Cửu Long Tranh Bá chi tiết đầy đủ bằng hình ảnh, giúp tân thủ chơi game tốt hơn.

Nhiệm vụ Cái Bang 9D

Tổ tuần sát của Cái Bang

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Hoàng Bảo.
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 3 thành trở lên.
- Vị trí: Thiên Tân.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Hoàng Bảo để nhận nhiệm vụ.

- Bước 2: Đến gặp Phương Nhạc


Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Đàm Thập Trọng.
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 4 thành trở lên.
- Vị trí: Thiên Tân.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Tổ tuần sát của Cái Bang.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Đàm Thập Trọng để nhận nhiệm vụ
- Bước 2: Đến gặp Phương Nhạc
- Bước 3: Đến gặp Trúc trượng thần cái


Võ công nhập môn

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Đàm Thập Trọng.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành trở lên.
- Vị trí: Thiên Tân.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Đàm Thập Trọng để nhận nhiệm vụ
- Bước 2: Nói chuyện với Niếp Bồ Nhu


- Bước 3: Quay lại gặp Đàm Thập Trọng học 1 trong 3 môn võ công

Bộ Tróc Bí Ảnh

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Tuý hồ điệp Dư Sở Linh.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành trở lên.
- Vị trí: Thiên Tân.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Võ công nhập môn.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Tuý hồ điệp Dư Sở Linh để nhận nhiệm vụ


- Bước 2: Truy bắt 3 tên Bạch ảnh tổ trưởng


- Bước 3: Truy bắt 5 tên Bạch ảnh tổ viên


- Bước 4: Quay trở lại nói chuyện với Tuý hồ điệp Dư Sở Linh

Hành hiệp trượng nghĩa

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Trúc trượng thần cái.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí nguyệt 9 thành trở lên
- Vị trí: Thiên Tân.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Bộ Tróc Bí Ảnh.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Trúc trượng thần cái để nhận nhiệm vụ
- Bước 2: Đến Trịnh Châu tìm Kim đại nhân


- Bước 3: Tiêu diệt 10 tên Phỉ tặc


- Bước 4: Quay lại nói chuyện với Kim đại nhân
- Bước 5: Trở về Thiên Tân và gặp Trúc trượng thần cái

Khiếu Hoa Bổn Phân

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Đàm Thập Trọng.
- Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành trở lên
- Vị trí: Thiên Tân.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Hành hiệp trượng nghĩa

Hướng dẫn:
- Bước 1: Nói chuyện với Đàm Thập Trọng để nhận nhiệm vụ
- Bước 2: Tìm cuộn giấy từ Bạch Ảnh đội chủ


- Bước 3: Trở về nói chuyện với Đàm Thập Trọng
- Bước 4: Đến gặp Phiêu Miểu để nói chuyện

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.