Hướng dẫn điều đế (đục slot) vũ khí trong 9Dragons Cửu Long Tranh Bá

Trong Cửu Long Tranh Bá, chúng ta có thể điều chế (đục) 1,2,3 hay 4 slot cho vũ khí để nâng cao sức mạnh của vũ khí.

Đục slot vũ khí trong 9D

+ Đối với vũ khí chưa có slot nào, ta có thể tạo slot đầu tiên cho nó bằng cách sau:

- NPC thực hiên: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái

- Nguyên liệu cần thiết: 

+ Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")


+ Đồng hoàn kết(kim) ( cái này bạn đánh quái sẽ có cơ hội nhận được)


+ Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí: Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)

+ Ngân lượng: 500.000

Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào- giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng)


hoặc Tam trọng huyết tào- giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh)


+ Tạo vũ khí 2 slot:

- Đối với vũ khí chưa có slot nào ( chưa dùng Đồng hoàn kết để đục ), chúng ta có thể điều chế ngay 2 slot bằng cách sử dụng 1 vật phẩm trong Kỳ Trân Các(KTC) : Thiết hoàn kết


+ NPC thực hiện: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái
+ Nguyên liệu:

+ Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")
+ Thiết hoàn kết 
+ Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí: Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)
+ Ngân lượng: 500.000

Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào- giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng) hoặc Tam trọng huyết tào- giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh)

- Đối với vũ khí đã có 1slot, chúng ta có thể tiến hành tạo slot thứ hai bằng cách sử dụng vật phẩm trong KTC : Ngọc hoàn quyết


- NPC thực hiên: NPC Đại sư trang sức Yan YunTai (cạnh Mạc Thái Lan)
- Nguyên liệu cần thiết: 

+ Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")
+ Ngọc hoàn quyết
+ Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí: Ở đây, ta sẽ phải sử dụng " huyết tào" có lv cao hơn " huyết tào" đã sử dụng để đục slot 1. Nếu đục slot 1 dùng Trọng huyết tào thì ở đây phải dùng Tam trọng huyết tào, slot 1 dùng Tế huyết tào thì phải dùng Trọng huyêt tào hoặc Tam trọng huyết tào

*Lưu ý nhỏ: khi dùng Ngọc hoàn quyết đục slot bạn có thể không cần dùng đến vp làm giảm cấp độ vk

+ Ngân lượng

** Chú ý: mỗi vũ khí khi điều chế chỉ được giảm tối đa 12 cấp độ, nếu đã đạt giới hạn này thì ta không thể tiếp tục điều chế ( dòng màu vàng 12/12)

Tương tự, chúng ta có thể điều chế thêm slot thứ 3 và thứ 4 cho vũ khí bằng cách sử dụng Ngọc hoàn quyết

**Ngọc hoàn quyết chỉ sử dụng được khi vũ khí đã có ít nhất 1 slot

- Nếu bạn dùng nó với vk 1 slot, vũ khí sẽ có 2 slot
- Nếu bạn dùng nó với vk 2 slot, vũ khí sẽ có 3 slot 
- Nếu bạn dùng nó với vk 3 slot, vũ khí sẽ có 4 slot

- Đối với vũ khí Ẩn cư cao thủ, do loại vũ khí này đã có 3slot nên chúng ta chỉ điều chế được thêm 1 slot nữa

- NPC thực hiên: NPC Đại sư trang sức Yan YunTai ( cạnh Mạc Thái Lan)
- Nguyên liệu cần thiết: 

Vũ khí Ẩn cư cao thủ
Narrow Groove Cutter (Hermit)
Ngọc hoàn quyết

**Ngọc hoàn quyết ngoài dùng để đục slot vũ khí còn dùng để đục slot cho trang phục ngoại trang ( deco)

- NPC thực hiên: NPC Đại sư trang sức Yan YunTai ( cạnh Mạc Thái Lan)
- Nguyên liệu cần thiết: 

Deco cần đục lỗ
Ngọc hoàn quyết ( 1 cái cho 1 lỗ)