Hệ thống thành tựu trong game 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Thành tựu thể hiện mức độ trưởng thành của nhân vật. Thành tựu được chia thành 20 tầng. Mỗi tầng gồm 12 thành, sau khi đạt được 12 thành, bằng hữu phải vận khí điều tức để qua tầng kế tiếp.

Hệ thống thành tựu

Tầng 0 Vô
 Lvl 0
Tầng 1 Vong Ngã Chi Cảnh
 Lvl 1 - Lvl 12
Tầng 2 Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt
 Lvl 13 - Lvl 24
Tầng 3 Ngọc Đổng Song Xuy
 Lvl 25 - Lvl 36
Tầng 4 Chu Thiên Hỏa Phù
 Lvl 37 - Lvl 48
Tầng 5 Dương Quang Nhị Hiện
 Lvl 49 - Lvl 60
Tầng 6 Ngũ Long Phụng Thánh
 Lvl 61 - Lvl 72
Tầng 7 Nhật Nguyệt Hợp Bích
 Lvl 73 - Lvl 84
Tầng 8 Ngọc Nhị Kim Hoa
 Lvl 85 - Lvl 96 
Tầng 9 Ngũ Khí Triều Nguyên
 Lvl 97 - Lvl 108
Tầng 10 Tam Hoa Tụ Đỉnh
 Lvl 109 - Lvl 120
Tầng 11 Xích Xà Thấu Quan
 Lvl 121  -Lvl 132
Tầng 12 Thiên Hoa Nan Truy
 Lvl 133 - Lvl 144
Tầng 13 Phản Phác Quy Chân
 Lvl 145 - Lvl 156
Tầng 14 Cải Lão Hoàn Đồng
 Lvl 157 - Lvl 168
Tầng 15 Đăng Phong Tạo Cực
 Lvl 169 - Lvl 180
Tầng 16 Tọa Thoát Nhập Vong
 Lvl 181 - Lvl 192
Tầng 17 Hư Không Phấn Toái
 Lvl 193 - Lvl 204
Tầng 18 Đăng Tiên
 Lvl 205 -Lvl 216
Tầng 19 Thiên Thần
 Lvl 217- Lvl 228
Tầng 20 Thiên Ngoại Tiên
 Lvl 229 - Lvl 240