Hệ thống danh tiếng trong game 9Dragons - Cửu Long Tranh Bá

Danh tiếng là những đánh giá của giang hồ về bản thân nhân vật. Tùy theo hành động mà có 2 cách đánh giá danh tiếng khác nhau: bình thường và giữa người chơi với nhau.
Đánh giá danh tiếng bình thường là điểm được tặng cho các hành vi nghĩa hiệp, chiến đấu với các Thế Lực Ngoại Đạo, hoàn thành Giang Hồ Phong Vân Lục...

Đánh giá danh tiếng giữa những người chơi được phân làm 2 loại: “thiện danh” và “ác danh”. Bằng hữu có thể lấy được thiện danh và ác danh thông qua các trận chiến trên giang hồ.

Thông qua thiện danh và ác danh, người chơi còn có thể sử dụng các vật phẩm ( tín vật) danh tiếng khi đạt mức thiện danh/ác danh yêu cầu.

Hệ thống danh tiếng